Styrkeprøven 2024 – hvorfor disse problemene?

Thomas Svane Jacobsen sykler Styrkeprøven i følge med Henning Sørum (foran).

Foto: Thomas Svane Jacobsen sykler Styrkeprøven i følge med Henning Sørum (foran). De ligger her tett etter hverandre. Politiet skriver at deres bekymring knytter seg til potensielle alvorlige ulykker som følge av kort avstand til forankjørende på trafikkert vei. Foto: Sportograf

Mange har stilt spørsmål på hvorfor Styrkeprøven har disse problemene med vegmyndighetene og NCF. Veldig mange av våre trofaste deltakere lurer også på om Styrkeprøven får tillatelse til å arrangere i 2024. Vi skal forsøke å gi noen svar her, men om tillatelsen kommer kan vi ikke garantere i dag. Derimot kan vi garantere at de som melder seg på skal få tilbakebetalt startkontingenten dersom rittet blir avlyst før arrangementsdatoen på grunn av manglende tillatelser fra vegmyndighetene. 

På Sykkelprat (en gruppe på Facebook) kom det et innlegg som stilte spørsmål om denne debatten de siste ukene om Styrkeprøven: Hvorfor denne konflikten med både vegmyndighetene og Norges Cyckleforbund (NCF)? Forfatteren av innlegget Lars-Harald Bergheim, avsluttet med følgende: 

«Styrkeprøven som arrangement er ein viktig institusjon som har vore ein viktig faktor for å drive sykling på mosjonsnivå framover i Norge! Og slik må det fortsette å vere! Kom til enighet, og gje oss håp om mange fine turar både over Dovre, Valdresflya og Sognefjellet!» 

Vi er helt enig med Bergheim i dette. Det var flott skrevet. Vi skal gi dere en status på situasjonen i dag. I tillegg skal vi prøve å gi litt mer farge på debatten.

Største utfordringen for Styrkeprøven i 2024 er å få tillatelse av vegmyndighetene til å arrangere rittet. Alle arrangører av ritt i Norge skal søke Statens vegvesen (SVV) om å få lov til å arrangere. Det er SVV som er vedtaksmyndighet for tillatelse til sykkelritt, men SVV skal innhente uttalelse fra politiet om sykkelrittet før det fattes vedtak. Politiet har all beslutningsmyndighet når det gjelder bruk av vakter, både løypevakter for å vise veg eller om det skal brukes stasjonære vakter for trafikkregulering, samt om det er nødvendig med bruk av politi for å bistå arrangementet.

Styrkeprøven AS (et ideelt aksjeselskap eid av 8 idrettslag) søkte SVV om å få arrangere Styrkeprøven i 2024 rett før jul i fjor. Det var etter at vi hadde gjennomført et møte i november hvor SVV fikk kommentere en foreløpig søknad. Møtet med SVV var svært vellykket og det kom gode tilbakemeldinger på den foreløpige søknaden. Søknaden vår ble så ferdigstilt med noen få justeringer og nye risikoanalyser basert på de tilbakemeldingene vi mottok fra SVV.

Vi mottok så 10. januar i år kopi av politiets tilbakemelding sendt til SVV på søknad om gjennomføring av sykkelrittet Styrkeprøven 2024. Tilbakemeldingen fra politiet var delvis ganske overraskende særlig med tanke på slik evalueringsmøtet i fjor høst mellom SVV, politiet og oss ble avsluttet. Selvfølgelig må politiet få lov til å ha sine egne meninger, men etter en grundig gjennomgang av alle forhold i rapporten fra politiet mener vi at den er for ensidig negativ. 

Styrkeprøven AS tok umiddelbart kontakt med Oslo politidistrikt som er enheten som saksbehandler på vegne av flere politidistrikter alt vedrørende Styrkeprøven. Siden det var mange deler av tilbakemeldingen og tidligere rapporter fra politiet hvor vi har helt ulike oppfatninger av situasjonen, så hadde vi et ønske om å få til et dialogmøte mellom politiet og oss. Dette takket politiet nei til og begrunnet det med at de kun vil forholde seg til andre myndigheter. Vårt forsøk på å få til en konstruktiv samtale ble avvist. Vi mente at det burde være mulig å få avsluttet en konflikt som strekker seg mer enn 10 år tilbake, og som fremdeles er ganske uforståelig for de som i dag sitter i styret til Styrkeprøven AS. 

Det er vanskelig å gi en kortfattet forklaring på alle de momenter som politiet mener er utfordringene med å gjennomføre Styrkeprøven på offentlig veg. Derfor må vi kun ta noen av de viktigste.

Politiet er av den oppfatning at veldig få av deltakerne følger vegtrafikkloven og respekterer andre trafikanter. Rapportene fra politiet omtaler ofte en rekke uheldige situasjoner som politiet anser som alvorlige, for eksempel sykling på rødt lys, kryssing av heltrukken midtlinje i vegbanen, flere enn to i bredden slik at andre kjøretøy blir hindret unødvendig og altfor høy hastighet i forhold til skiltingen. I tillegg trekker politiet stadig frem at de observerer deltakere som mangler lys på sykkelen og bruker tempobøyle. Hvis politiet har rett i alle disse påstandene, så er det strengt tatt bare oss deltakere som kan gjøre noe med dette. Vi må endre vår adferd i trafikken og begynne å respektere både vegtrafikkloven og rittreglementet. Som arrangør har vi i alle år gitt tydelig informasjon om dette til alle deltakerne, både ved påmelding og i rittmanual. 

Selv tror vi ikke påstandene til politiet om at det store flertallet av deltakerne i Styrkeprøven bevist bryter vegtrafikkloven holder. Artikkelforfatteren sykler også rittet og observerer også hvordan mange av deltakerne oppfører seg. Når vi legger til at ressursene fra politiet de siste årene mest sannsynlig har brukt minst to tredjedeler av innsatsen sin på å følge de raskeste lagene fra Trondheim og Lillehammer, så er det grunn til å tro at observasjonene er sterkt skjevfordelt i en retning som ikke representerer det store flertallet av deltakere i Styrkeprøven. 

Dette er i hvert fall tilfellet når politiet bruker en hastighetsmåling rett før Dombås i 2022 som grunnlag for å hevde at 90 prosent av deltakerne ikke har respekt for fartsgrensene. Politiet vil ikke svare på hvor mange og hvilket tidspunkt de foretok fartskontrollen. Vi har en sterk mistanke om at politiet målte de tre raskeste lagene fra Trondheim (lagkonkurransen) og basert på det ble rapporten skrevet. Resultatet kunne ha vært svært annerledes om målingen ble foretatt på gruppene som kom til Dombås noen timer senere.

Vi har gjennomgått resultatlistene tilbake til 2010. Basert på disse resultatlistene er det kun 10 prosent av deltakerne som har fullført Trondheim-Oslo på under 16 timer. Det store flertallet (70 prosent) bruker mellom 16 og 24 timer, mens 16 prosent bruker mellom 24 og 30 timer på distansen. Våre observasjoner og tilbakemeldinger fra en rekke deltakere de siste årene, er at mange av våre deltakere sjelden eller aldri ser noe til alle de politimannskapene som er satt opp til å holde vakt under Styrkeprøven. Dette må også ha påvirket politiets rapporter og oppfatninger av vårt arrangement.

Vi har i vår søknad for 2024 tatt bort lagkonkurransen. Lagkonkurransen har vært et stort problem for politiet og SVV. De betrakter denne formen for konkurranse som et aktivt ritt og mener at vaktholdet derfor bør være tilsvarende. Det er ikke gjennomførbart for oss som arrangør. Selv om vi har avviklet lagkonkurransen frykter politiet at det vil være en uoffisiell konkurranse mellom flere lag i Styrkeprøven. 

Det vil alltid være en form for konkurranse i et turritt, resultatlisten vil alltid være basert på sluttid, men som arrangør vil ikke lengre tillate særfordeler for noen lag eller grupper eller utarbeide egen resultatliste for lag. Det har også medført at flere av de lagene som de siste årene har deltatt i Styrkeprøven allerede i oktober 2023 uttalte at 2024-utgaven av Styrkeprøven går uten dem på startstreken. 

I tidligere rapporter fra politiet og på flere møter har politiet gjentatt og gjentatt at flere av disse lagene de siste årene burde ha vært diskvalifisert og nektet ytterligere deltakelse. Lagene har i henhold til politiet brudd flere av vegtrafikklovene og rittreglementet. Vi som arrangør kunne tydeligvis ha hatt et bedre forhold til politiet om vi automatisk hadde fulgt det politiet mente, men vi har ikke alltid vært enig i alle vurderingene.

Vakthold og sikkerhet er et noe annet som politiet diskuterer en del i sine rapporter. I sin tilbakemelding til SVV hvor de ikke anbefaler at Styrkeprøven blir arrangert i 2024, blir det at syklister ligger tett på hverandre gjort til et stort sikkerhetsproblem (hentet fra brev av 10. januar 2024 fra Oslo politidistrikt til SVV): 

«Vi vet at syklistene av taktiske årsaker velger å sykle meget tett (den såkalte «rulla») med den risiko det medfører over så lang tid og strekning på trafikkert vei. Dersom øvrige trafikanter hadde holdt samme avstand til forankjørende, ville det medført førerkortbeslag. Politiets bekymring knytter seg til potensielle alvorlige ulykker som følge av kort avstand til forankjørende på trafikkert vei. Selv om det hevdes at man har trent på denne måten å sykle på, endrer dette ikke det faktum at man ikke kan trene seg bort fra de fysiske lover.» 

Konklusjonen til politiet er at Styrkeprøven ikke kan få tillatelse fordi syklister ligger tett på hverandre når de sykler. Hvis dette skal bli stående som gyldig argumentasjon kan det bety at alle sykkelritt i Norge må forbys. Ellers så må reglementet endres til at det ikke skal sykles tett og at det skal være en minsteavstand mellom alle deltakere. 

Politiet er også sterk kritisk til arrangementet fordi de mener det er altfor mange deltakere som har med seg følgebiler. Styrkeprøven har i flere år hatt et forbud mot følgebiler. Deltakerne må respektere dette forbudet. Som arrangør er det vanskelig å være til stede overalt hele tiden og passe på dette med følgebiler. Enkelte deltakere har de siste årene blitt fjernet fra resultatlistene som følge av innrapportering om bruk av følgebil. Det er den metoden vi også vil følge videre.

Når det gjelder bruk av vakter underveis i traseen, så har politiet ment at vi ikke stilte med nok mannskaper. Dette har vi tilbakevist. De siste ti årene har politiet vært veldig opptatt av at arrangementet er et turritt hvor trafikkreglene skal følges. Derfor har de vært opptatt av at ingen av deltakerne må få inntrykk av at det er såkalt «fri veg». Derfor skal andre kjøretøy ikke stanses når deltakere kommer syklende. Dette støtter vi helt, men politiet har de to siste årene plutselig endret oppfatning om at skilting og løypevakt ikke er godt nok i kryss og rundkjøringer. Politiet mener at det er helt nødvendig med bruk av stasjonære vakter. I henhold til forskrift om sykkelritt på veg skal stasjonære vakter ha kompetansebevis for trafikkregulering. Men trafikkregulering skal ikke være nødvendig siden alle trafikkregler skal gjelde i turritt.

Det er kun sykkelritt på veg som har disse utfordringene med utdannelse av tilstrekkelig vakter. En arrangør av rulleskirenn på trafikkert veg er ikke pålagt noe slikt. De kan rett og slett bruke oppegående voksne mennesker til å stå løypevakt på utsatte steder. I 2023 kom politiet med krav til Styrkeprøven kun kort tid før arrangementet om at alle løypevakter måtte erstattes med stasjonære vakter. Vi spør derfor om hensikten til politiet er å skape utfordringer for arrangøren med å skaffe nok stasjonære vakter. Blir kravet til antall stasjonære vakter høyt nok, så vil det bli umulig for arrangører å skaffe nok godkjente vakter. Dette har vært et problem for flere turritt etter pandemi-årene siden godkjennelsen av stasjonære vakter må fornyes hvert femte år. Det er rett og slett for få frivillige i sykkel-Norge som har fornyet sin godkjennelse eller nye som har meldt seg på kurs. 

Vi klarte i 2023 å skaffe en god del vakter og vi la opp til en rullerende ordning av vaktpostene fra nord til sør, men dette var tydeligvis ikke godt nok for politiet. Derfor får vi kraftig kritikk av vaktholdet vårt. Et vakthold som vi mener, var overdimensjonert og overkvalifisert i forhold til de oppgavene de skal utføre. 

Derfor var det godt å lese innlegget til Lars-Harald Bergheim på Facebook-gruppa Sykkelprat: «Ritta i 2022 og 2023 blir høglydt kritisert for å vere dårlig organisert, lite vakter, dårlig skilting. Personleg hadde eg ei god oppleving! Sykla aldri feil, og vi vart godt ivaretatt på alle matstasjonar. Kom trygt i mål begge år!» Det var også min egen oppfatning når jeg syklet fra Trondheim til Oslo i 2022 og 2023.

Det må også legges til at politiet i sine vurderinger av Styrkeprøven insinuerer at vi bevist underrapporter antall skader og ulykker i arrangementet. Dette er en meget alvorlig påstand som vi tar sterk avstand fra. Hvilket grunnlag har politiet for å skrive dette? Det vet vi ikke. Politiet skriver at de i 2023 «kom selv over tre hendelser med behov for ambulanseassistanse». Det som er utfordringen vår, er at helsevesenet ikke har lov til å utlevere noe informasjon til oss om eventuelle personer som er fraktet inn til legevakt eller sykehus. Derfor er vi helt avhengig av rapportering fra deltakere dersom vi ikke selv kommer over tilfellene. Vi har i våre evalueringer alltid tatt med det vi har av informasjon. Det er ikke lett å gjøre noe mer. 

Så må det også legges til at i alle idretts- og fritidsaktiviteter er det alltid en viss sannsynlighet for at noen ulykker av større eller mindre omfang vil skje. Ting skjer alltid, også i Styrkeprøven, men vi har et ønske om å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser mest mulig. Det har heldigvis ikke skjedd mange alvorlige hendelser gjennom Styrkeprøvens over 50 år lange historie.         

Status nå er at søknaden vår fortsatt er til behandling hos Statens vegvesen. Politiet har altså sendt SVV en anbefaling om ikke å tillate arrangementet i 2024. Styrkeprøven AS har sendt eget brev til SVV i ettertid for å svare på blant annet 14 konkrete punkter i politiets brev til SVV. Det er vanskelig for oss å si noe mer per dags dato om saksbehandlingen hos SVV, men som tidligere nevnt var SVV positive til vårt utkast på søknad og risikoanalyse i november i fjor. Det ble fra SVV sin side kommentert at dette var mye bedre enn tidligere og at ny trase var svært positivt i forhold til å ta hensyn til annen trafikk.

Så har Styrkeprøven AS også blitt angrepet for at vi ikke lengre vil samarbeid med idretten og NCF. Dette medfører absolutt ikke riktighet. Styrkeprøven AS har hele tiden sagt at vi ønsker å være knyttet til NCF, men vi har ikke en NIF § 14-2 (4) avtale på plass. En slik avtale ville ha gitt Styrkeprøven AS tilknytning til idretten. Uten en slik avtale innfrir vi ikke kravene til å stå på terminlisten og kan derfor heller ikke selge engangslisenser eller godta helårslisenser fra NCF i vårt arrangement. Arrangørforsikring gjennom lisensordningen til NCF vil heller ikke være gyldig.

Dette oppdaget vi rett i forkant av vi skulle åpne for påmeldinger til Styrkeprøven 2024. Årsaken var at vi har byttet påmeldings- og tidtakersystem. EQ Timing AS som nå har overtatt vårt arrangement kunne ikke legge inn Styrkeprøven AS. Årsaken var at rett og slett at vi ikke er registrert i idretten. Dermed fant vi ut at helt siden 2014 har en av våre eierklubber stått som arrangør og de har til og med stått som arrangør uten å være klar over det. 

Vi har fått bekreftet fra Gjensidige Forsikring (som har lisensordningen til NCF) at siden det ikke har vært noen avtale på plass i henhold til NIF § 14-2 (4), så har ikke forsikringene vært gyldige i Styrkeprøven. Dette har derfor vært tilfelle helt siden 2014, men heller ikke Gjensidige Forsikring og NCF har tydeligvis vært klar over dette. 

Dette kunne ikke et ansvarlig styre i Styrkeprøven AS bare videreføre. Vi var nødt til å ta grep. Derfor ble det slik at vi åpnet for påmeldinger uten tilknytning til NCF og deres lisenssystem, men hvor vi tilbød en egen forsikring til våre deltakere fra et annet forsikringsselskap. Vi kunne ikke fortsette med en skjult arrangør og late som om vi ikke hadde innsikt i saken. Det hadde vært helt uansvarlig og utilgivelig dersom noe skjedde og forsikringsselskapet hadde nektet utbetaling.

Utfra det vi nå vet så gjelder dette også for andre arrangører av både sykkelritt og skirenn, hvor et selskap faktisk er arrangør. Vi er med andre ord ikke alene. Det kan være mange som har solgt forsikringer uten gyldig dekning og mange arrangører som ikke har hatt gyldig ansvarsforsikring.

På tinget til Region Øst 3. februar i år kom det helt klart og tydelig frem at Styrkeprøven AS ikke kunne fortsette som tidligere uten en formell avtale i henhold til NIF § 14-2 (4) på plass. Umiddelbart etter tinget fikk vi e-post fra sykkelpresidenten som ville sette seg ned sammen med oss for å finne løsninger. Nå har det gått to uker og det har blitt tyst fra NCF. Det er derfor ikke gjennomført noe ytterligere møte mellom Styrkeprøven AS og NCF. Det vi har fått vite er at de jobber med utkast til en slik formell avtale, men det er tydeligvis ikke like enkelt når det er flere eierklubber. Dette har vi også påpekt overfor NCF i tidligere møter uten å få gehør. 

Derimot har Styrkeprøven AS laget utkast til avtale med Sogn CK hvor vi håper at Sogn CK kan godta avtalen. Det kan bety at Jotunheimen Rundt vil komme på terminlisten til NCF.

Det vi hele tiden i denne prosessen har sagt er at Styrkeprøven AS ønsker å være en del av idretten, men det må være med holdbare juridisk avtaler og ikke bare fortsette som tidligere. Styrkeprøven AS føler selv at vi er en del av idretten. Vi er eid av 8 idrettslag. Alt av overskudd fra våre arrangementer kommer disse idrettslagene til gode og ikke noen andre. Dersom vegmyndighetene beslutter at Styrkeprøven er historie er det kun idretten og folkehelsen som taper på dette. Det kan også få følger for mange andre ritt som i dag eksisterer.