Styrkeprøven 2024 – vegvesenet trekker tillatelsen: Saken er påklaget!

Styrkeprøven mener det ikke er grunnlag for å trekke tilbake tillatelsen siden denne avgjørelsen er basert på en bug i programvaren vi er pålagt å bruke, men Statens vegvesen ville ikke gjøre noe med dette etter at tilbaketrekningen var sendt til oss på brev. Derfor må saken nå ankes til Vegdirektoratet.

Styrkeprøven har dessverre nok en gang problemer med Statens vegvesen. Vi har tilpasset løypa til deres ønsker og vi trodde nå at kommunikasjonen mellom de og oss var mye bedre enn tidligere. Det er mulig vi har tatt litt feil for nå har vegmyndighetene trukket tilbake tillatelsen de hadde gitt oss for å arrangere Styrkeprøven i 2024. 

Når vi fikk tillatelsen til å arrangere så stilte også Statens vegvesen noen spesielle krav til oss. Blant annet skulle vi ha fullt oppdatert Bikemaster med trase og løypevakter i henhold til politiets beslutning innen 3. mai. Bikemaster er et ganske avansert, men også komplisert nettbasert program som viser kart over løypa og hvor vaktene står. Bikemaster er også det programmet som leverer vaktlister som viser start- og sluttidspunkter for de ulike vaktene. 

Vi hadde derfor oppdatert Bikemaster, alle vaktposter og tidsperiode for vakter i henhold til politiets beslutning og kjøreplaner for rittet samme dag, torsdag 2. mai, som vi sendte et brev til Statens vegvesen med noen mindre endringer i trase og oppdatert kjøreplan basert på nye anslag på antall deltakere..  Dette fremkommer også av vaktpostlistene som følger av «Guard Manager», en viktig del av Bikemaster for oss som arrangør. «Guard manager» er det verktøyet arrangører bruker i Bikemaster for å ha fullstendig oversikt over alle vaktene, tidsrom for de ulike vaktene, vaktinstruksen og hvor vi også legger inn informasjon om hvem som skal være vakt på aktuelt sted. Herfra sender vi også ut vaktinstrukser til vaktene per e-post og/eller SMS. 

Det har vært imidlertid vært en bug/feil i Bikemaster som gjør at systemet har operert med to forskjellige tider for avslutning av vaktene. De listene vi som arrangør bruker, hentet fra «Guard Manager», har vært korrekte, men de har ikke samsvart med de listene vegmyndighetene har brukt for å kontrollere at vaktplanen er i henhold til kjøreplanen for arrangementet. 

Det som nå har oppstått er at vegmyndighetene har oppdaget at samtlige vakter fra Trondheim til Oslo har en sluttid på vakten som er 45 minutter tidligere enn det tidspunktet som det er forventet at siste deltaker skal passere. Dette avviket på 45 minutter skyldes at på listene vegmyndighetene henter ut tar avslutningen av en vakt kun utgangspunkt i starttidspunktet til den første startpuljen. Siden vi nå planlegger med at første start i Trondheim er kl. 04:00 og siste start i Trondheim er kl. 04:45, så vil avviket være konsekvent på 45 minutter hele veien til Oslo. De vaktlistene vi som arrangør bruker og forholder oss til, er hentet fra «Guard Manager»: De har hele tiden hatt en korrekt beregnet sluttid for vakten ut fra starttidspunktet for den siste startpuljen (med laveste innlagte forventede hastighet på deltaker). 

Bikemaster bekrefter til oss fredag 10. mai, at det ikke er andre arrangement hvor denne systematiske buggen har blitt et problem overfor vegmyndighetene eller ved gjennomføring av rittene. Vi antar dette skyldes det meget spesielle kontroll-regime vi er pålagt i forkant av årets arrangement. 

Bikemaster rettet denne buggen torsdag 9. mai, slik at også de listene som vegmyndighetene bruker i sitt arbeid nå følger skjemaet for laveste oppsatte hastighet på deltaker med starttidspunkt i siste oppsatte pulje. Dermed er det slik at Bikemaster per dags dato ikke har noe avvik mellom sluttidspunkt for avslutning av en vaktpost og når siste deltaker er forventet å ha passert vaktposten i henhold til vår oppdaterte kjøreplan.  

Bikemaster er komplisert program med mange avanserte funksjoner som det kan være vanskelig å finne frem i. Det er heller ikke selvforklarende og ikke noe verken vegmyndighetene eller arrangører av sykkelritt bruker daglig. 

Vi har sett dette avviket tidligere, men da vi sjekket dette med Bikemaster fikk vi en forståelse av at dette er slik systemet er programmert ved at både start- og sluttid for vaktene beregnes fra samme tidspunkt i den ene oversikten. «Guard Manager» viser imidlertid alle start- og sluttidene korrekt. Vi antok at også Statens vegvesen kjente til dette forholdet i Bikemaster og ville forholde seg til den korrekte listen hvor at samtlige vaktposter med start- og sluttidspunkter, i sin kontroll. 

Det viser seg nå at det likevel har vært en mulighet for oss som arrangør å manuelt korrigere avviket, men det vil kreve mer kompetanse i systemet og heller ikke være en opplagt operasjon i «Guard Manager». Dette forholdet ble vi heller ikke klar over før nå etter en ekstra runde med Bikemaster om problemet.

Vi syns det er svært beklagelig at Statens vegvesen ikke tok kontakt med oss når de oppdaget dette systematiske avviket på 45 minutter for samtlige vaktposter. Når de i stedet velger å trekke tilbake tillatelsen uten en avklarende dialog i forkant, så skaper dette en unødig konflikt. 

Styrkeprøven AS har bedt Vegdirektoratet umiddelbart oppheve vedtaket fra Statens vegvesen om å trekke tilbake tillatelsen til å arrangere Styrkeprøven 2024. Det var per 3. mai ingen avvik mellom vaktoppsettet og oppdatert kjøreplan for arrangementet. Begrunnelsen til Statens vegvesen om å trekke tilbake tillatelsen for arrangementet fordi det er avvik mellom vaktperioden til vaktene og oppgitt kjøreplan, skyldes at arrangør og vegmyndigheter har forholdt seg til ulike oversikter over vaktpostene som produseres i Bikemaster. 

Bikemaster har i ettertid innsett at systemoppsettet må endres, og har derfor med umiddelbar virkning gjennomført en slik endring. Dersom denne feilen hadde vært endret før 3. mai ville ikke vegmyndighetene ha funnet noen avvik på vaktpostoppsettet.

Det å trekke tilbake tillatelsen for et ritt med over 50 års historie på grunn av kompliserte forhold knyttet til en feil i et dataprogram som skal vise trase og vaktposter vil være en meget spesiell avgjørelse. Spesielt når det arrangøren har lagt inn av data har vært korrekt slik at samtlige vakter opererte innenfor kjøreplanen som var utarbeidet, og problemet egentlig er at arrangør og vegmyndigheter har forholdt seg til forskjellige lister fra programmet hvorav listen SVV har brukt har vist feil sluttidspunkt for vaktposten.

Eksempel på feil: Stasjonær vakt Tretten
(Vi beklager hvis det på mobil ikke er mulig å se hele illustrasjonene.)

I brev fra Statens vegvesen er følgende vist:

Til informasjon: SVV forholder seg til «Duty period» som er gjengitt helt nederst på bildet, litt til høyre for figuren som illustrerer en stasjonær vakt. Denne illustrasjonen er fra deres avslag og SVV har i avslaget over kartutsnittet skrevet noe av teksten fra figuren fra Bikemaster. Trolig har de gjort det fordi dette ellers ville være uleselig.

Hvis vi henter komplett oversikt – dette er listen vi bruker – over alle vaktposter fra «Guard Manager» hos Bikemaster finner vi følgende:

Fra bildet over er det nederste linjen som viser vaktposten ved Tretten. Vi legger først merke til at de to første kolonnene med lysblå bakgrunn viser starttidspunktet og sluttidspunktet for denne vaktposten, nemlig kl. 12:05 og kl. 21:00.

Vi ser dermed at vaktposten ikke er ferdig før siste rytter har passert i henhold til vår kjøreplan (start kl. 04:45 i Trondheim og med forventet gjennomsnittshastighet på 19 km/t). Dette kommer også frem i siste kolonnen med lysrosa bakgrunn. 

Legg nå merke til at dersom en rytter hadde startet i Trondheim kl. 04:00 (første pulje) og ikke holdt mer enn 19 km/t i gjennomsnittshastighet, så hadde deltakeren passert Tretten kl. 20:15.

Når vi henter ut komplett utskrift av vaktpostlisten med beskrivelse fra Bikemaster, så kommer følgende informasjon frem:

Det at vakten slutter kl. 21:00 på Tretten stemmer overens med vår oppgitte kjøreplan for arrangementet.